Jeśli nie potrafisz stworzyć własnej strony skontaktuj się z nami

Logowanie

Wprowadź login i hasło

Regulamin

Nasz regulamin

REGULAMIN KREO Design

 

1. Wyjaśnienie definicji użytych w regulaminie

REGULAMIN – niniejszy regulamin Portalu internetowego,

KREO Design; – KREO Design Mateusz Groszkowski. z siedzibą… w (adres siedziby: Gwiżdziny 15, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie), NIP: 8771397838; adres poczty elektronicznej: biuro@kreator-online.pl; numer telefonu: 721 398 202,

KREATOR-ONLINE.PL – portal internetowy prowadzony przez KREO Design pozwalają…cy Klientom tworzyć strony WWW i publikować‡ je w Internecie. Firma dodatkowo pomaga swoim klientom za poś›rednictwem portalu internetowego zał‚ożyć‡ konto pocztowe na serwerach Google oraz pośredniczy w wykupieniu reklamy w programie reklamowym Google AdWords,

REJESTRACJA – procedura zakł‚adania Konta,

OKERS ROZLICZENIOWY – okres , w jakim KREO Design rozlicza wynagrodzenie, za Usł‚ugę™ ś›wiadczoną… na rzecz Klienta, domyś›lnie równy okresowi, na jaki zostaje zawarta Umowa,

 

OPŁATA ABONAMENTOWA – wynagrodzenie za Usł‚ugę™, świadczoną przez KREO Design, w Okresie Rozliczeniowym,

 

GOOGLE – spół‚ka Google Inc. z siedzibą - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,

 

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Wyjątkiem mogą być fragmenty regulaminu, w których podany jest dokł‚adny nr artykułu i jego podpunkty.

KONTO – prowadzone w kreator-online.pl dla Usł‚ugobiorcy przez KREO Design pod unikalną… nazwą (loginem) konto, w ramach którego firma udostę™pnia zasoby, w których gromadzone są dane Klienta i informacje o jego dział‚aniach w ramach portalu kreator-online.pl

KONSUMENT – Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, który korzysta z Portalu internetowego.

PRZEDSIĘBIORCA – Klient będący jednocześnie przedsiębiorcą… w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, który korzysta z Portalu internetowego. W przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą… fizyczną to korzystanie z Portalu internetowego musi być związane bezpośrednio z jego dział‚alnoś›cią… gospodarczą lub zawodową….

KLIENT –  to osoba fizyczna, która ukoń„czyła 18 lat i posiada peś‚ną… zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu internetowego zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Klientem może być również osoba, która ukoń„czyła 13 rok życia, ale nie ukoń„czyła 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać‡ prawa i zacią…gać‡ zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

UMOWA – umowa zawarta, pomiędzy KREO Design a Klientem, o świadczenie Usługi, określająca warunki świadczenia Usługi, której integralną… część… jest Regulamin,

 

SIŁA WYŻSZA – zdarzenie zewną™trzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, którego źródł‚em może być w szczególności katastrofalne działanie sił przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego;

 

2. Postanowienia Ogólne

 

  1. Zakres i warunki świadczenia usług, przez KREO Design, określone są w Umowie, Regulaminach i Cennikach. W trakcie trwania Umowy Strony zobowiązują… się do ich przestrzegania.

 

  1. Złożenie zamówienia, przez Klienta, na świadczenie Usługi, nastą™puje w wyniku wypeś‚nienia elektronicznego formularza, poprzez – kreator-online.pl i wysłania go za pośrednictwem tej strony do KREO Design.

 

  1. Po złożeniu zamówienia, przez Klienta, na świadczenie Usługi,  KREO Design przekazuje Klientowi, fakturę VAT, zawierającą… informacją™ o wysokości Opłaty Abonamentowej, wybranym Okresie Rozliczeniowym, terminie płatności, numerze rachunku bankowego, na który ma być zrealizowana płatność.

 

  1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta w dniu zaksięgowania, na koncie bankowym KREO Design, Opłaty Abonamentowej za pierwszy Okres Rozliczeniowy, chyba że Umowa stanowi inaczej. Zapłata Opłaty Abonamentowej oznacza, że Klient zapoznał‚ się z treścić… Umowy, Regulaminów oraz Cennika i nie wnosi do nich uwag.

 

  1. Umowa zostaje zawarta  poprzez złożenie zamówienia w formie elektronicznej.

 

  1. W przypadku zawarcia Umowy obejmującej różne Usługi, Okresy Rozliczeniowe oraz terminy płatności dla poszczególnych usług liczone są niezależnie.

 

  1. KREO Design zobowiązuje się do stał‚ego i nieprzerwanego świadczenia Usługi, w zakresie odpowiadającym, zakresowi zawartej z Klientem Umowy, o ile nie doszło do jej naruszenia, przez Klienta.

 

  1. Strony mogą dokonać‡ zmian charakterystyki Usługi świadczonej na rzecz Klienta, przez KREO Design, w trakcie trwania Umowy, w ramach aktualnie obowiązującej oferty , na warunkach i w terminach wspólnie uzgodnionych.

 

  1. Wszelkie oświadczenia KREO Design, kierowane do Klienta, w szczególności zmiany treś›ci Regulaminów lub wypowiedzenie Umowy, są dokonywane w drodze powiadomienia, drogą… mailowę….

 

 

3. Prawa i Obowiązki Stron

 

1. Klient zobowiązuje się do korzystania z Usługi, w sposób nienaruszający przepisów prawa, a także wynikających z nich praw osób trzecich (w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw własności przemysłowej), zgodnie z dobrymi obyczajami.

 

2. KREO Design będzie uprawniony do czasowego zawieszenia świadczenia Usługi lub ograniczenia jej funkcjonalności, bez ostrzeżenia i bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeżeli Klient:

 

- narusza postanowienia zawarte w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu,

 - dokonuje zmian, usuwa lub dodaje jakiekolwiek zapisy do informacji osób trzecich bez ich zgody,

- przechowuje w ramach Usługi dane o charakterze bezprawnym,

- narusza prawa autorskie do oprogramowania instalowanego w ramach Usługi,

 - przesyła, publikuje, powiela lub rozpowszechnia jakiekolwiek oprogramowanie, zawierające wirusy lub inną… szkodliwę… zawartość‡,

- popeś‚nia czyn zabroniony, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

 - nie wykonuje innych istotnych zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności dopuszcza się opóźnienia w zapłacie całości lub części należnych opłat, powyżej 7 dni od terminu płatności.

 

3.W związku z obowiązkami, jakie nakłada, na KREO Design, ustawa o świadczeniu usług drogą… elektroniczną…, KREO Design będzie zobowiązany niezwłocznie uniemożliwić‡ dostęp do danych, w przypadku kiedy otrzyma urzę™dowe zawiadomienie lub wiarygodną… wiadomość‡, informującą… o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności.

 

4. KREO Design nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta, w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych, o których mowa w punkcie poprzednim, jeśli niezwłocznie zawiadomi Klienta, o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

 

5. Ponowna aktywacja Usługi nastą™puje na wniosek Klienta, zgł‚oszony telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail, nie wcześniej niż po ustaniu przesłanek zawieszenia.

 

6. KREO Design nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie oprogramowania instalowanego, przez Klienta, przed ingerencją… osób trzecich.

 

7. KREO Design nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich oprogramowania instalowanego przez Klienta.

 

4. Opłaty

1. Korzystanie z usług firmy KREO Design w ramach Konta w kreator-online.pl jest odpłatne. Wysokość‡ opłat za poszczególnych usługi określona jest cenniku dostępnym na kreator-online.pl

 

2. Opłata jest naliczana zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie kreator-online.pl i jest ona przedstawiana Klientowi przed uruchomieniem i zapłatą… za usługą™. W wypadku zamówienia usługi po otwarciu konta należy uiścić‡ opłatą™ w terminie do 7 dni od zamówienia usługi.

W przeciwnym razie Klient traci dostęp do zakupionej w ramach konta usługi.

 

3. dostępne sposoby płatności:

 - płatność przelewem tradycyjnym oraz płatności za pośrednictwem partnera PayU S.A.

 

4. Faktury wystawiane są w oparciu o dane Klienta podane przy Rejestracji lub wyniku ich późniejszej aktualizacji, chyba że Klient poda inne dane.

 

5. Opłata abonamentowa za usługą™ to opłata roczna lub comiesięczna. W przypadku opłaty rocznej Klient otrzymuje miesiąc gratis, rabat ten jest uwzględniony w podanej cenie abonamentu.

 

 

5. Czas Trwania Umowy. Wypowiedzenie

 

1. Umowa zawierana jest na czas określony. Umowa, zawierana na czas określony w niej wskazany (Okres Rozliczeniowy), ulega automatycznemu przedłużeniu, na kolejne okresy, pod warunkiem uiszczenia, przez Klienta, należnej, Opłaty Abonamentowej, za kolejny Okres Rozliczeniowy, przed datą… wygaśnięcia Umowy.

 

6. Wypowiedzenie/Zerwanie umowy

 

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć‡ Umowę™ na czas określony, w drodze jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec nastą™pnego miesiąca kalendarzowego.

 

2. KREO Design może wypowiedzieć‡ Umowę™, ze skutkiem natychmiastowym, w razie naruszenia, przez Klienta, postanowień Regulaminu, w szczególności zaistnienia przesłanek wskazanych w punkcie 3, podpunkty 1 i 2, gdy Klient nie usunął‚ naruszenia we wskazanym, przez KREO Design, terminie.

 

3. Każda ze Stron może wypowiedzieć‡ Umowę™, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku powtarzającego się lub rażą…cego naruszenia postanowień„ Umowy, przez drugą… Stronę™, a także

przypadku gdy okoliczność, mająca cechy Siły Wyższej, uniemożliwiała wykonywanie postanowień„ Umowy przez łącznie 60 (sześćdziesiąt) dni. Strona, która napotkała utrudnienia

realizacji Umowy, w wyniku działania Siły Wyższej, zobowiązana jest do powiadomienia, o tym drugiej Strony, w terminie 5 dni od dnia jej zaistnienia, chyba że okoliczności Siły Wyższej, uniemożliwiłyby dokonanie powiadomienia, w czasie określonym w niniejszym punkcie.

 

4. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy, przez Klienta lub przez KREO Design, z przyczyn leżą…cych po stronie Klienta, przed upływem terminu ustalonego w Umowie, Klientowi nie przysługuje zwrot wynagrodzenia, za niezrealizowaną… część‡ Usługi. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy Klientem jest Konsument - w takiej sytuacji KREO Design zwróci Klientowi Opł‚atą™ Abonamentową, pomniejszoną… proporcjonalnie o opł‚atą™ za okres, w którym Klient korzystał z Usługi.

 

5. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy, przez Klienta lub przez KREO Design, z przyczyn leżą…cych po stronie Klienta, przed upływem terminu ustalonego w Umowie, której zawarcie wiązał‚o się z ulgą… przyznaną… Klientowi, Klient obowiązany jest do zapłaty kary umownej równej wartości ulgi przyznanej Klientowi.

 

6. Po rozwiązaniu Umowy, KREO Design, zastrzega sobie prawo do usunięcia danych, przechowywanych przez Klienta w ramach korzystania z Usługi, w szczególnoś›ci plików stron www i kont poczty e-mail.

 

7. Wypowiedzenie Umowy może nastą…pić w formie pisemnej lub drogą… elektroniczną….

 

8. Klient, będący Konsumentem, zawierający Umowę™ na odległość, może od niej odstą…pić bez podania przyczyn, składają…c stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że zastosowanie mają wyjątki, określone w art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

9. usługobiorca nie może zrezygnować‡ z usług kreator-online.pl przed uregulowaniem wszystkich rat abonamentu.

 

7. Prywatność i Poufność Danych

 

1. Z zastrzeżeniem obowiązków, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, KREO Design, zapewnia Klientom, prywatność informacji przesyłanych przez serwery KREO Design, a także ochronę™ danych osobowych.  

 

2. KREO Design jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz.

z póĹşn. zm.), w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tą™ ustawę™, z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia

lipca 2002 roku o Świadczeniu usług drogą… elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204).

 

3. Klient na prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Ponadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzglę™dnych uprawnień„ KREO Design, które wynikają… z ustawy, o której wyżej mowa.

 

4. Klient w formularzu rejestracyjnym, zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, do których należą:

 

 - nazwisko i imiona;

 -  numer PESEL, jeżeli Klientem jest Konsumentem;

 -  numer NIP oraz peś‚na nazwa firmy, jeśli Klientem jest Przedsiębiorcą;

adres zamieszkania lub adres siedziby;

 - adres e-mail;

 

5. W wyniku ustania przesł‚anek, uprawniających KREO Design do przetwarzania danych osobowych Klienta, KREO Design usunie je bez zbędnej zwłoki, z zastrzeżeniem danych, które są:

 

 - niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń, z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;

 

 - wystarczająco anonimowe i niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów, z przeznaczeniem wyników tych badań, na potrzeby polepszenia jakości usług, za zgodą Klienta;

 

 - niezbę™dne do wyjaśnienia okoliczności, korzystania z Usługi niezgodnie z Regulaminami lub z obowiązującymi przepisami;

 

 - dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub Umowy.

 

6. W przypadku uzyskania, przez KREO Design, wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Usługi, niezgodnie z Regulaminami lub z obowiązującymi przepisami, KREO Design może przetwarzać‡ dane osobowe Klienta, w zakresie niezbę™dnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

7. KREO Design może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach, z żądaniem ich niezwołocznego zaprzestania.

 

8. KREO Design pod żadnym warunkiem nie prowadzi sprzedaży ani danych, ani list swoich Klientów.

 

9. W przypadku zaistnienia, wskazanych w Regulaminie, przesł‚anek do zawieszenia ś›wiadczenia Usługi z uwagi na opóźnienie w płatności, KREO Design może podjąć wobec Klienta, działania zmierzają…ce do windykacji opóźnionej należności. W związku z powyższym, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane uprawnionym organom oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnoś›ciami oraz ich pełnomocnikom, z zachowaniem wymogów określonych właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

8. Postę™powanie Reklamacyjne

 

1. Klient uprawniony jest do zł‚ożenia reklamacji, na świadczoną przez KREO Design Usł‚ugę™, w szczególności w przypadku nieprawidłowości w dostępie do Usługi, z uwagi na awarię™ lub niewykonywanie Usługi, w sposób zgodny z Umową….

 

2. Postanowienia nie stosuje się do wniosków Klientów, obejmują…cych wyłą…cznie żą…danie usunię™cia awarii lub udzielenia pomocy w kwestiach technicznych.

 

3. zgł‚oszenie reklamacji powinno e-mailem na adres biuro@kreator-online.pl

 

4. KREO Design rozpatruje reklamacje, w terminie 30 dni od otrzymania zgł‚oszenia od Klienta. Odpowiedzi na reklamacje udzielane są za pomocą… wiadomoś›ci e-mail.

 

5. Reklamacja powinna zawierać‡:

 

 - imię i nazwisko lub nazwę;

 - nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy;

 - określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;

 - przedstawienie okolicznoś›ci uzasadniają…cych reklamację™;

 

6. KREO Design, w przypadku braków formalnych reklamacji, uniemożliwiających jej rozpatrzenie, polegających w szczególnoś›ci na nieuwzględnieniu elementów określonych w punkcie 5.  niniejszego paragrafu, niezwł‚ocznie wezwie Klienta do jej uzupeł‚nienia w terminie 7 dni, od otrzymania informacji o konieczności usupełnienia reklamacji. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w niniejszym punkcie, reklamacja ulega odrzuceniu, o czym Klient zostanie poinformowany, w raz ze wskazaniem przesł‚anek odrzucenia.

 

7. Reklamacja nie zostanie rozpatrzona, jeśli nie została złożona przez osobę uprawnioną…

 

8. Zł‚ożenie reklamacji nie zwalnia z dokonania terminowej zapłaty za Usł‚uge™, będącą przedmiotem reklamacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, klientowi przysł‚uguje rabat procentowy na wykupienie nowego abonamentu lub zwrot poniesionych kosztów.

 

9. Odpowiedzialność‡

 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za szkodę, ani w inny sposób za jakiekolwiek zaniechanie lub opóźnienie w realizacji jakichkolwiek zobowiązań, wynikających z Umowy, INNYCH niż zobowią…zanie do zapłaty, o ile takie zaniechanie lub opóźnienie jest spowodowane Siłą… Wyższą….

 

3. KREO Design nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane z winy osób trzecich, takich jak banki, poczta, rejestratorzy domen, operatorzy zapewniają…cy dostęp do sieci Internet.

 

4. KREO Design nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach internetowych Klienta lub przesyłanych przez Klienta, za posrednictwem sieci Internet, chyba że uzyskał‚ informację™, że są one bezprawne i zaniechał podję™cia przewidzianych przez prawo czynności.

 

5. KREO Design nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta powstałe:

 

-  nieprawidłowego korzystania z Usł‚ugi przez Klienta, w szczególnoś›ci poprzez stosowanie oprogramowania lub urzą…dzeń„, które mogą mieć wpływ na stabilność pracy serwerów;

 -  podania nieprawdziwych, niekompletnych danych, przez Klienta, lub ich nieaktualizowania, przez Klienta;

 - naruszenia przez Klienta postanowień„ Regulaminów lub Umowy;

w wyniku wykorzystania Usł‚ugi przez osoby trzecie, którym Klient udostę™pnił Usł‚ugę, w szczególnoś›ci hasła dostępu;

 - w wyniku zmiany pewnych funkcji oprogramowania, dostarczanego przez podmioty trzecie, na które KREO Design nie ma wpływu.

 

10. Postanowienia Koń„cowe

 

1. Żadnej ze Stron nie wolno przekazywać‡ uprawnień„ i obowiązków osobom trzecim, wynikających dla nich z Umowy, bez zgody drugiej strony.

 

2. W sprawach nieunormowanych w Umowie i  Regulaminie, mają zastosowanie właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

3. Wszelkie spory, wynikające z realizacji Umowy, będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby KREO Design. Nie wyłącza to uprawnienia Konsumenta do wytoczenia, przed sąd miejscowo dla niego właściwy, zgodnie z normami kodeksu postępowania cywilnego.

 

4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.

 

5. Regulamin wchodzi w życie 01.03.2013 roku, dla usł‚ug zakupionych od tego dnia włącznie. Regulamin zastępuje dotychczasowe uregulowania.


 

Kontakt

Wpisz swoje imię, nazwisko, adres email oraz treść wiadomości
Imię i nazwisko*
E-mail*
Treść wiadomości*
Przepisz kod* CAPTCHA Image  
Reload Image

KREO Design Mateusz Groszkowski


Gwiździny 15
13-300 Nowe Miasto Lubwaskie
NIP 877-139-78-38
TEL 721182619
E-mail biuro@kreator-online.pl